تهران جنوب

اطلاعات غرفه

اطلاعات بیشتر

سال96
دسته بندینفت
متراژ دقیق45 متر مربع
متراژ40-80 متر مربع